Investerer i gode langsigtede aktier

Vi investerer i globale børsnoterede aktier ud fra en gennemprøvet investeringsmodel, med fokus på at identificere kvalitetsselskaber, som kan handles til en fordelagtig pris.

I perioder hvor det er vanskeligt at finde aktier, der er attraktivt prissat, kan investeringerne suppleres op med obligationsprodukter, billige ETFer mm., eller vi kan operere med en vis kontantbeholdning. Hensigten er dog så vidt muligt at være fuldt investeret i aktier.

Investerer ikke for lånte midler

Vi investerer ikke for lånte midler, da vi mener at gearing af investeringerne vil øge den tilhørende risiko unødigt.

Selskabet er akkumulerende

Selskabet er akkumulerende, hvilket vil sige, at alt udbytte fra de virksomheder, der er investeret i, vil blive geninvesteret inde i selskabet. Dette vil skabe den tilsigtede sneboldeffekt (rentes rente-effekten), som i høj grad kommer investorerne til gode.

Omkostninger

Betalingen for at varetage investeringerne og for kontinuerligt at optimere porteføljen består af dels et porteføljehonorar, som opkræves kvartalsvis og dels et resultatafhængigt performancehonorar, der opgøres på årsbasis ved udgangen af hvert kalenderår.

Porteføljehonoraret udgør 0,25% pr. kvartal beregnet af selskabets gennemsnitlige investerede kapital, inkl. evt. kontantbeholdning, i det forudgående kvartal.

Performancehonoraret udgør 10% af det årlige positive afkast (forstået som nettoresultatet af selskabets investeringer i det forgangne regnskabsår, fratrukket selskabets udgifter til porteføljehonorar og revision af årsrapport, samt andre selskabsspecifikke udgifter). Såfremt selskabet et år giver underskud, modregnes dette i det/de kommende års overskud, førend der på ny udbetales performancehonorar. Dette er det såkaldte high-water mark princip.

Vi har grundet denne honorarmodel et overordnet incitament til at holde omkostningerne på et minimum, og at fokusere på bevarelse af kapital i perioder, hvor aktiemarkedet er nedadgående, hvilket også er i investorernes interesse.

Selskabet afholder af samme grund ikke omkostninger til husleje, rejser, kontorhold mm. – disse afholdes af Dyrberg Invest.

Skattestatus

Da VALUE+ er et investeringsselskab, så er den værditilvækst, der genereres på de investerede aktier skattefri. Beskatning foregår derimod hos den enkelte investor efter lagerbeskatningsprincippet. Dette bevirker, at følgende skatteformer træder i anvendelse:

  1. Investering med frie midler: Investor bliver beskattet som kapitalindkomst (skatteprocent vil bero på investors øvrige skatteforhold)
  2. Investering med selskabsmidler (herunder midler i holdingselskab): Investor bliver beskattet med selskabsskat (22%)
  3. Investering med pensionsmidler: Investor bliver PAL-beskattet (15,3%)

Investors overordnede afkast vil til en vis grad være påvirket af de skattemæssige forhold. Det er investors eget ansvar ved en tredjepart (rådgiver eller lignende) at få verificeret de skattemæssige forudsætninger, der ligger til grund for investors dispositioner.

Afkastmål

Det er selskabets klare mål at generere et langsigtet afkast, der efter omkostninger er højere end afkastet for sammenligningsindexet (MSCI All Country World Index Net) med en betragtelig margin.

Risiko

Investering i aktier er behæftet med risiko. Udsvingene på aktier kan være store, og aktieinvesteringer kan i længere perioder give negative eller lave afkast. Historisk har aktier givet gode langsigtede afkast, men der er ingen garanti for, at disse afkast vil opnås i fremtiden. Der er heller ingen garanti for, at VALUE+ i alle perioder vil levere et højere afkast end aktiemarkedet generelt.

Det er væsentligt, at man inden investering i VALUE+ tager stilling til sin egen risikoprofil og vurderer, hvor stor en andel af sin formue, man ønsker investeret i aktier.